لوگو الماس آسیا

02141834000

Almaseasia

شبکه های بیسیم

انواع آنتن

آنتن OMNI این نوع آنتن که در محیط های indoor بر روی تلفن های بی سیم و به شکل لوله ای هستند و در محیط های outdoor بر روی